The Best Value – Đáng Giá Nhất (8-10 người)

5,100,000 

Giảm Ngay 5% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Dành Cho 8-10 người Kobe A5, Mizayaki Wagyu, Wagyu Cassino, Black Angus Sondella 70+

The Best Value – Đáng Giá Nhất (8-10 người)

5,100,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.